Sıkça Sorulan Sorular

Evet, online olarak web sitem üzerinden kitaplarımı sipariş verebilirsiniz.
Anlaşmalı olduğum kargo şirketine siparişleriniz aynı gün verilmekte olup 1-3 gün içerisinde siparişiniz tarafınıza ulaşmaktadır.
Kimliği belli veya belirlenebilir olan gerçek kişilere ait tüm bilgiler kişisel veridir. Gerçek kişi hukukta “tam ve sağ olarak doğan”, kurumsallaşmamış her birey olarak tanımlanır. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımları yapılmadan bu şartlara uyan her vatandaş gerçek kişidir. Bu kişilerin kimliğinin tanımlanmasında etkili olan tüm veriler kişisel veridir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleyen kanundur. 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Kişisel verilerin işlenme amaç, yöntem ve araçlarını belirleyen kişidir. Veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Kanuna göre veri sorumlusu veri güvenliği konusunda aşağıdaki maddelerden sorumludur:– Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,– Üçüncü kişilerin hukuka aykırı olarak kişisel verilere erişmesini önlemek,– Kişisel verilerin korunmasını sağlamak. Veri sorumlusu bu yükümlülüklerini yürütebilmek için her türlü tedbiri almak ve kanunun işleyişi ile ilgili denetimleri yapmak zorundadır. Veri güvenliğinin sağlanamaması durumunda ilgili kişi bilgilendirilmelidir.
6698 sayılı KVKK’da veri sorumlularının yükümlülükleri; Aydınlatma Yükümlülüğü, Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler, Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü, İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü, Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü başlıkları altında toplanmıştır.
Web sitesi ziyaretçilerinin ziyaretleri boyunca bıraktığı verilerin depolandığı küçük dosyalara “çerez (cookie)” denir. Kullanılan çerezler bazen üçüncü parti şirketlerle paylaşılırken bazen de söz konusu web sitesinin yöneticileri tarafından kullanılır. Çerezler hakkında en çok tartışılan ise, içerdiği verilerin paylaşımı ve işlenmesiyle ilgili veri sahiplerinden izin alınıp alınmadığıdır.